VEDTEKTER OG REGLER FOR B-GJENGEN

B-Gjengen supporterklubb stiftet 21.02.1992

1. Formål

B-gjengens mål er å støtte Bryne FK verbalt og visuelt under fotball-kamper. B-gjengen vil tilstrebe å skape et godt og inkluderende sosialt miljø for alle sine medlemmer.

2. Medlemmer

Innmelding i B-Gjengen skjer gjennom betaling av kontingent. Medlemmer blir strøket etter én purring av årskontingent. Ved å melde seg inn forplikter medlemmet seg til å følge supporterklubbens vedtekter og retningslinjer. Om klubb eller supporterklubb blir straffet pga handlinger utført av et medlem, kan vedkommende sanksjoneres med bortvising, eksklusjon etc. avhengig av situasjon.
Medlemmene har stemmerett på årsmøte dersom medlemskapet er betalt innen sesongslutt.

3. Kontingent og medlemskap

B-Gjengen har medlemskap for barn, voksne og familier. Det betales voksenkontingent fra og med året en fyller 16 år. Familiemedlemskap kan gis personer bosatt på samme adresse.

Medlemskap i B-Gjengen er personlig og kan ikke overdras til andre. Dette innebefatter også rettigheter og goder som følger av medlemskapet, herunder medlemsnummer. Styret kan i særlige tilfeller godkjenne overføring av medlemskap til andre.

Suspenderte medlemmer får ikke tilbakebetalt medlemskontingent.

4. Æresmedlemmer

Æresmedlemskap kan tildeles personer som gjennom lengre tid har vist stort engasjement for, og bidratt med mye for, Bryne fotballklubb og/eller B-Gjengen. Spillere kan først tildeles æresmedlemskap etter endt aktiv karriere. Æresmedlemskap kan innvilges av kvalifisert flertall (2/3) i B-Gjengens styre. Årsmøtet kan frata æresmedlemmer statusen med kvalifisert flertall (2/3). Enkeltmedlemmer kan også fremme forslag for styret.

5. Tilrop, rasisme og utestenging

B-Gjengen tar avstand til fordommer basert på hudfarge, nasjonalitet, livssyn, kjønn eller legning. Fotballrelatert vold er heller ikke forenlig med medlemskap i B-Gjengen. Vi tar også avstand til piping/personangrep på egne spillere. Styret kan ved brudd på dette utestenge/ekskludere medlemmer. Ved mindre brudd kan det gis advarsel.

Forslag om utestengelse/eksklusjon kan fremmes av medlemmer og styret. Styret er forpliktet til å behandle alle forslag om utestengelse/eksklusjon som fremmes for styret. Vedtak om utestengelse/eksklusjon fattes av styret med kvalifisert flertall (2/3) etter skriftlig innstilling med mulighet for skriftlig tilsvar og talerett under behandlingen i styret. Det skal være mulig for den det gjeld å få uttale seg for styre før endelig vedtak blir fattet.

6. Styret

Styret drifter B-Gjengen mellom årsmøtene i tråd med vedtekter og årsmøtets vedtak. Leder har styrets bindende underskrift. I dennes fravær eller permisjon delegeres fullmakten til nestleder. For å sørge for kontinuitet i styret er vekselsvis tre og fire personer i styret på valg hvert årsmøte. Styret har mulighet til å stenge ute styremedlemmer. En slik avgjørelse kan kun fattes med kvalifisert flertall (2/3) i styret. Styret har det formelle og juridiske ansvar for B-Gjengens virksomhet.
Vara medlem har ikke stemmerett i en eventuell avstemning i styret.

Det er kun 2 navngitte personer som skal ha adgang til å disponere B-Gjengens hovedkonto. I hovedsak vil det være kassereren, men styret skal utnevne en person til som kan overta kassererens fullmakter i dens fravær.

Hvis B-Gjengen disponerer andre kontoer til f.eks Tifo og Turer har disse som står ansvarlig for det utvalget posisjonen i styre og adgang til disse.

7. Årsmøte

Årsmøte i B-gjengen blir arrangert utenom sesong. Frist for innkalling til årsmøtet skjer digitalt via nettside, mail og sosiale medier fristen for innkallinga er to uker før årsmøte avholdes. Denne skal inneholde tid og sted.

Fristen for innsending av forslag og vedtektsendringer er to dager før (e-post er tilstrekkelig). Årsmøtepapir vert i hovedsak lagt fram på årsmøter. Forandringer, sletting eller tillegg av vedtekter kan kun foretas av medlemmer ved 2/3 dels flertall på årsmøte, eller ekstraordinært årsmøte.

Årsmøte velger leder for 2 år om gangen. Resten av styret blir valgt inn som styremedlemmer. Styret kan selv organisere stillinger og ansvarsområder på det første styremøte etter årsmøte. Varamedlem blir valgt for 1 år om gangen på årsmøte.

8. Årsmøtets gang

  1. Åpning
  2. Godkjenning av fremmøte medlemmer
  3. Godkjenne innkalling og saksliste
  4. Valg av ordstyrer og referent
  5. Valg av 2 til å skrive under protokoll
  6. Behandle og godkjenne regnskapet og budsjettet
  7. Vedtektsendringer
  8. Behandling av årsrapport
  9. Fastsetting av medlemskontingent
  10. Valg av styret

9. Ekstra ordinært årsmøte

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Styret plikter også å innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/5 av medlemmene skriftlig krever dette. Slik innkalling må skje innen tre uker.

Et ekstraordinært årsmøte skal avvikles etter samme retningslinjer som et vanlig årsmøte, dog skal et ekstraordinært årsmøte kun behandle de saker som er bakgrunn for at det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

10. Oppløsing av supporterklubben

Ved evt. oppløsning havner resterende ressurser til breddefotballen i Bryne fotballklubb.
Oppløsning kan bare skje på et årsmøte eller ekstraordinært årsmøte med kvalifisert flertall 2/3 av de avgitte stemmene. Stemmene her skal være skriftlig.

Datert 20 november 2017

Vedtektene ble skrevet når supporterklubben ble stiftet den 21.02.1992
Vedtektene ble siste oppdatert under årsmøte 23.11.2017